Past Recipients RPSC Berson-Yalow Award

Past Berson-Yalow Award Winners

2020 - Reinier Hernandez, PhD

2019 - Sai Kiran Sharma, PhD 

2018 - Zhengxin Cai, PhD

2017 - Shawn Chen, PhD

2016 - Dongzhi Yang, PhD

2015 - Matthias Eder, PhD

2014 - Xiang Zhang

2013 - Eric William Price

2012 – Hao Hong

2011 - Sangeeta Ray

2010 - Shawn Hillier

2009 - Adriana Garcia

2008 – Zhaofei Liu and Fan Wang

2007 – John L. Joyal

2006 - Peter M. Smith-Jones

2005 - Michael R. Zalutsky

2004 – Henryk Barthel